UYARI : İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki 

satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

 

BSBG Tarım Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması 

zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün 

satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri 

Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin 

kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : BSBG Tarım

Adres : Çeltik Mah. 5.Güzel Sok No:6/1 BURSA

Telefon: 0221 248 67 13

email : info@tazemeyve.com

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.tazemeyve.com alışveriş sitesine üye olan kişinin, üye olurken kullanılan adres ve iletişim 

bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı 

andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli 

ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın 

yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki 

kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun 

teslimatı kabul etmemesininden BSBG Tarım  sorumlu tutulamaz.

 

4.4 - BSBG Tarım., sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen 

niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının BSBG Tarım'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. 

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BSBG Tarım ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde 

yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun 

ürün bedelini BSBG Tarım.'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim 

edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde BSBG Tarım'a gönderilmesi zorunludur. 

Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.7-BSBG Tarım, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, 

ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez 

ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu 

ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına 

kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü 

içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları 

içinde gerekli onarımın yapılması için BSBG Tarım.'a gönderilebilir, bu takdirde kargo 

giderleri BSBG Tarım tarafından karşılanacaktır.

 

4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp BSBG Tarım'a posta yoluyla 

ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün 

içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BSBG Tarım.'a email veya telefon 

ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın 

kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün BSBG Tarım gönderildiğine ilişkin kargo teslim 

tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli 

ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı 

nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan

veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, 

CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının 

açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye 

özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve 

hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran 

kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem 

Heyetleri ile BSBG Tarım.'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş 

olup, söz konusu madde aşağıdaki gibidir:

 

Cayma Hakkı

Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde 

hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden 

cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı 

tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın 

başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı 

veya sağlayıcıya aittir.

 

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma 

hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. 

Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

 

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel 

hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, 

hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

 

(Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. 

Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı 

tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

 

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile 

kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi 

de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.